Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Proiectele comunităţii

  Lista investitii si surse de finantare (2,7 MiB, 95 hits)

Realizări în comuna Moşna: satele Moşna – Alma Vii – Nemşa

Pliant MOSNA-2

I. UTILITĂŢI PUBLICE

I.1. S-au accesibilizat drumurile de acces în cele trei sate:

– s-a asfaltat DJ141 (Mediaş – Moşna – Pelişor-Bîrghiş – DJ106) pe o lungime de 7 km, pe teritoriul comunei Moşna;

– s-a modernizat DC12 – DJ141 Alma Vii, pe o lungime de 4,5 km;

– s-a reabilitat DC13- DJ141 Nemşa prin aplicarea unui strat bituminos;

– s-au modernizat drumuri comunale, prin asfaltare pe programul „Sapard” (1 milion euro)

I.2. Au fost modernizate străzi, trotuare (peste 20.000 mp), rigole, podeţe, poduri

I.3. S-a introdus reţeaua de alimentare cu apă în comuna Moşna, proiect realizat pe programul Phare (peste 850.000 euro)

I.4. Modernizarea reţelelor de gaz metan – prin schimbarea conductelor metalice cu conducte de polietilenă (2002-2003)

I.5. Modernizarea iluminatului public prin eficientizarea consumului de energie electrică în toate satele comunei (prin înlocuirea lămpilor cu

leduri, s-a realizat o economie de peste 55%); s-a realizat iluminarea monumentelor istorice pentru punerea în valoare

I.4. S-au introdus reţelele de telecomunicaţii mobile moderne: Orange, Vodafone, Cosmote şi internet; introducerea primei centrale telefonice

digitale la Moşna (2003)

– introducerea televiziunii prin cablu (2004)

I.5. S-au amenajat staţiile de autobuz pentru sprijinirea transportului public în comun;

II. INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ:

•Modernizarea imobil primărie prin reorganizarea birourilor (dispunerea lor la parterul clădirii pentru facilitarea accesului cetăţenilor comunei

Moşna)

• Dotarea primăriei cu reţea de calculatoare prin programul de informatizare al Ministerului Afacerilor Interne

• Înzestrarea primăriei cu maşină de pompieri, 2 tractoare, remorci, buldoexcavator,

• Extinderea anexelor imobil primărie prin construcţia de garaje

• Îmbunătăţirea reţelelor de utilităţi primărie (introducerea apei curente, etc)

• Au fost reabilitate clădirile din domeniul public al comunei Moşna, în toate satele

• Decolmatarea văilor din Moşna, Alma Vii şi Nemşa

• Înfiinţarea Gospodăriei Comunale Moşna

• Înfiinţarea Serviciului Public de Igienizare a comunei

• Contractarea colectării deşeurilor menajere de pe raza comunei Moşna

• Alocarea de resurse financiare şi materiale pentru bisericile din comuna Moşna

III. ÎNVĂŢĂMÂNT – INFRASTRUCTURĂ ŞCOLARĂ

• Reabilitarea şcolilor din Moşna, Alma Vii şi Nemşa prin reparaţii interioare şi exterioare, grupuri sanitare cancelarie şi dotări noi: mobilier,

calculatoare, etc;

• Inaugurarea C.D.I.(Centrul de Documentare şi Informare) în cadrul şcolii clasele I-VIII Moşna

• Construirea unei noi grădiniţe prin proiect Phare (perioada 2008-2010, valoare 810.000 euro)

• Finalizarea dormitorului la grădiniţa Moşna

• Inaugurarea unei săli de fitness (2005)

•Tealizarea terenului de sport la ciclul I Moşna;

• Realizarea şi modernizarea unei noi grădiniţe la Alma Vii (reparaţii capitale interioare şi exterioare şi dotări cu mobilier, grupuri sociale, etc)

• Modernizarea şcolii Alma Vii

• Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în Alma Vii şi Nemşa

IV. ASISTENŢA SOCIALĂ

• S-a reabilitat clădirea dispensarului uman Moşna, prin reparaţii capitale (interioare şi exterioare) şi introducerea încălzirii centrale;

• S-au reabilitat dispensarele umane din Alma Vii şi Nemşa;

V. CULTURĂ – TURISM

• Reabilitarea căminelor culturale din cele trei sate prin reparaţii interioare şi exterioare, introducerea reţelelor noi de utilităţi şi dotări noi:

camere frigorifice, mobier, veselă, maşină spălat vase, etc;

• Înfiinţarea sălii de conferinţe în căminul cultural Moşna şi dotarea ei cu mobilier modern şi echipamente de ultimă generaţie

• Reabilitarea parcului central din Moşna

• Reabilitarea clădirii destinate G.A.L. Podişul Mediaşului şi Ecomuzeului Moşna

• Amenajarea Ecomuzeului local prin dotarea sălii de conferinţe cu mobilier adecvat şi dotarea bibliotecii publice cu calculatoare de ultimă

generaţie;

Pe teritoriul comunei au fost sprijinite şi încurajate următoarele:

• Lucrări de reabilitare la biserica fortificată Moşna – cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, Ministerul Culturii – lucrări efectuate de Biserica

Evanghelică C.A.

• Reabilitarea faţadelor unor clădiri din Moşna şi Alma Vii cu sprijinul Fundaţiei Mihai Eminescu Trust

• Reabilitarea unor podeţe din localitatea Alma Vii – cu sprijinul Fundaţiei Mihai Eminescu Trust

PROIECTE FINANŢATE PRIN G.A.L. PODIŞUL MEDIAŞULUI ÎN COMUNA MOŞNA:

COMUNA MOŞNA – NUMĂRUL 1 ÎN PODIŞUL MEDIAŞULUI ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

 

Măsura 112 – Înfiinţarea de exploataţii agricole:

• Instalarea tânărului fermier GÂMBUȚAN ALEXANDRU în fermă – 24.000 euro – Gîmbuțan Alexandru PFA

• Instalarea ca şef de exploataţie a solicitantului PF CIOROGARU TEOFIL-ALIN– 24.000 euro – Ciorogaru Teofil-Alin PFA

Măsura 312 – Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol:

• Dotare PFA Micu Claudiu Mircea – 7184 euro;

Măsura 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor:

• Comuna Moşna – proiect “ CULTURĂ ŞI TRADIŢII ECOLOGICE PE VALEA MOŞNEI” – 49.900 euro dotare cu scenă pentru spectacole, instalaţii

electronice sonorizare, mobilier sală de conferinţe, costume tradiţionale, instrumente muzicale, etc.

• Comuna Moşna – proiect “Achiziție utilaj pentru comunitate” – 61.500 euro – achiziţia unui buldoexcavator

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice:

• Comuna Moşna – proiect “Circuit turistic “Pe urmele lui St. L. Roth” – 39.994 euro – marcarea, înfiinţarea unor locuri de popas şi promovarea

unui traseul turistic de punere în valoare a patrimoniului cultural al comunei Moşna

• SC Sport Arena SRL – proiect “Construire bază de agrement, piscină acoperită” – 200.000 euro

• Rempler Mariana PFA – proiect “Modernizarea și reparația ușilor, geamurilor și a tuturor instalațiilor(în vederea schimbării de destinație din

casă parohială în pensiune agroturistică)” – 38.540 euro

• Asociaţia Vecinătăţile Moşnei – Proiect: “Circuit ecomuzeu în comuna Moșna. Conservare, Extindere, Promovare” – 38.110 euro – marcarea şi

promovarea unui traseul circuitului ecomuzeu extins de punere în valoare a patrimoniului cultural şi natural al comunei Moşna

Proiecte în derulare în comuna MOŞNA: satele Moşna – Alma Vii – Nemşa

I. UTILITĂŢI PUBLICE

• Proiect „Canalizare Moşna” – 2 milioane euro – sursa de finanţare Ordonanţa de Guvern OG.28/2013 prin Ministerul Dezvoltării (Ordonanţa de

Guvern pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală)

• Proiect „Alimentare şi canalizare Nemşa” – 2 milioane euro – sursa de finanţare Ordonanţa de Guvern OG.28/2013 prin Ministerul Dezvoltării

(Ordonanţa de Guvern pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală)

• Proiect Măsura 125A – Drumuri agricole – 1 milion de euro “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea

agriculturii şi silviculturii” sursa finanţare: FEADR Axa I – „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agricul-
turii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a

procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

• Reabilitare drumuri comunale DC12 şi DC13 prin aplicarea tratament bituminos

• Extindere iluminat public Moşna nr. 1 – fostul I.A.S.)

• Modernizare străzi, trotuare şi rigole;

• Sistem de supraveghere video – stradal pentru prevenirea faptelor anti-sociale şi antivandalism;

• Forare puţ pentru suplimentarea resurselor de apă în alimentarea cu apă a Moşnei;

II. INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ:

• Extindere imobil Primăria Moşna prin construcţia de anexe: garaje, şură şi pietruire curte

• Restaurarea imobil primărie (faţadă), amenajare subsol pentru casa căsătoriilor, amenajare sală consiliu, etc;

• Extinderea anexelor imobil primărie;

• Construirea unui parc de joacă pentru copii în Moşna şi Nemşa; reabilitarea parcului de joacă din Alma Vii;

• Construirea – în fiecare localitate a comunei Moşna – a unui teren de sport multifuncţional;

• Alocarea de resurse financiare şi materiale pentru aşezămintele religioase (monumente de for public, etc)

• Amenajarea peisagistică a parcurilor centrale din localităţi

• Integrarea centrului istoric al localităţii Moşna în patrimoniul UNESCO

• Înscrierea pe Lista Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO a vecinătăţilor

• Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor şi a firmelor înfiinţate de către tineri.

• Constituirea unei zone industriale în localitatea Moşna (la intrarea în comună)

III. ÎNVĂŢĂMÂNT – INFRASTRUCTURĂ ŞCOLARĂ – PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

• modernizare şi reparaţii imobile şcolare şi grădiniţe în satele Moşna, AlmaVii şi Nemşa; dotări cu mobilier, aparatură şi materiale didactice

diverse pentru îmbunătăţirea şi optimizarea procesului educativ

• Promovarea proiectului School Aftcr-School / Şcoala după Şcoală cu scopul de a ajuta familiile care au copii la şcoală, iar programul de servi-
ciu nu la permite să vină la finalul orelor de curs după copii.

• Sprijinirea pregătirii forţei de muncă în meserii cerule de piaţa muncii, ca factor fundamental pentru oamenii din judeţul nostru care pot

urma gratuit cursuri de pregătire profesională în meserii care ulterior să le asigure ocuparea locurilor de muncă mai bune şi mai bine plătite.

De asemenea, această măsură are rolul de a asigura forţa de muncă bine calificată necesară companiilor din judeţul Sibiu.

IV. ASISTENŢA SOCIALĂ

• Înfiinţarea unui CENTRU MEDICO-SOCIAL MODERN ÎN COMUNA MOŞNA

V. CULTURĂ – TURISM – SPORT

• Inaugurarea Centrului Cultural de Informaţii Ecomuzeu în comuna Moşna şi organizarea activităţiilor permanente; angajarea de personal

calificat pentru biblioteca publică şi ghid turistic ecomuzeu;

• Susţinerea manifestărilor tradiţionale ale comunei Moşna (Festivalul Verzei şi Festivalul Tradiţii Culinare pe Târnave) precum şi a sărbătorilor

comunei;

• Editarea periodică a „Gazetei de Moşna”;

• Realizarea de acţiuni de promovare culturală a comunei Moşna

• Înfiinţarea unei pieţe locale cu produse ţărăneşti şi artizanale sub marca „produs în Moşna”

• Încurajarea activităţilor turistice prin lansarea unei AGENDE CULTURAL – TURISTICE ANUALE sprijinite financiar din bugetul local;

Alte lucrări de investiţii:

• regularizare pârâuri Moşna, Alma Vii şi Nemşa

• reabilitarea/conservarea/întreţinerea patrimoniului religios al comunei Moşna

ÎNCURAJAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

• Înfiinţarea de noi exploataţii agricole:

• Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol:

• Sprijin pentru renovarea şi dezvoltarea satelor

• Încurajarea activităţilor turistice, etc

Proiectele Cultural-Educative și Sociale care au făcut cunoscută comuna MOŞNA în EUROPA!

 

• În perioada 2007-2016 s-au organizat 9 ediţii ale „Festivalului Verzei” – festival unic în judeţul Sibiu, prin promovarea tradiţiilor agriculturii

ecologice

• Au fost organizate 2 ediţii ale „Festivalului Tradiţii Culinare pe Târnave Nemşa – Moşna”, în 2016 (iunie) urmând să fie organizată ediţia a III-a

• S-a organizat un festival al satului Alma Vii;

• S-au organizat spectacole cu ocazia evenimentelor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale: 8 martie, Crăciunul, înfrăţirile cu localităţi din Germania şi

Franţa, întânirile saşilor emigraţi, întâlnirile vecinătăţilor, inaugurările unor edificii locale, sfinţirea de biserici, etc.

• S-au distribuit cadouri pentru copii şi altor categorii de familii defavorizate;

• S-au organizat diverse acţiuni de documentare şi promovare a tradiţiilor locale

• S-a susţinut participarea elevilor la acţiuni cultural-sportive locale, zonale şi judeţene;

• S-au susţinut şi iniţiat proiecte care au avut ca scop promovarea turismului în mediul rural;

• S-au susţinut proiecte de formare profesională a unor categorii de persoane cu scopul integrării socio-profesionale şi economice a acestora;

• Au fost organizate patru ediţii naţionale a taberei de sculptură şi pictură;

• Au fost organizate patru tabere de arheologie internaţionale;

• Au fost organizate diferite întâlniri cu fundaţii româneşti şi internaţionale pe teme diverse;

• S-au organizat vizite sistematice pe circuitul ecomuzeu în comuna Moşna, pentru promovarea localităţilor şi încurajarea turismului;

• S-au încurajat şi susţinut următoarele parteneriate:

– Moşna – Marea Britanie, Scoţia

– Moşna – Le Manoire, Franţa

– Moşna – Lübeck, Germania

– Alma Vii – Passau, Austria

– Moşna – Ilsfeld, Germania

– Moşna – Le Tremblay, Franţa

• În cadrul acestor parteneriate s-au organizat schimburi de experienţă între cetăţeni şi elevii din localităţile înfrăţite;

• S-au încurajat cetăţenii pentru iniţierea de proiecte pentru accesarea fondurilor europene dar şi sprijinirea locuitorilor în găsirea unui loc de

muncă; au fost sprijiniţi tinerii pentru a urma gratuit cursuri de pregătire profesională în meserii care ulterior să le asigure ocuparea locurilor de

muncă mai bune şi mai bine plătite;

• S-au sprijinit financiar bisericile tuturor cultelor legal constituite din comuna Moşna (inclusiv cele cu număr mic de enoriaşi), pentru depăşirea

problemelor legate de asigurarea încălzirii pe timp de iarnă şi întreţinerii şi construcţiei de noi edificii religioase;

• S-au sprijinit toate acţiunile sportive de masă precum şi sporturi individuale;

• S-a editat periodic „GAZETA DE MOŞNA” (semestrial)

Proiecte în perioada 2016-2020 și în perspectivă

 

1. Realizare reţea de alimentare cu apă a localităţii Alma Vii, sursă de finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

2. Realizare reţea de evacuare a apelor uzate (canalizare) în localitatea Alma Vii, sursă de finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

3. Asfaltarea străzilor din interiorul comunei, precum şi amenajarea şanţurilor şi a trotuarelor, sursă de finanţare – Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală.

4. Construire Şcoală în Nemşa, sursă de finanţare – Programul Operaţional Regional sau Programul Naţional de Dezvoltare Locală (OUG 28).

5. Construirea unei săli de sport în Moşna, sursă de finanţare – Compania Naţională de Investiţii.

6. Asfaltare drum Alma – Nemşa, sursă de finanţare – Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Locală (OUG 28) sau

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

7. Amenajarea de terenuri de joacă pentru copii în Moşna şi Nemşa, sursă de finanţare – Bugetul Local.

8. Amenajare Muzeu, sursă de finanţare – Bugetul Local.

9. Finalizarea construcţiei puţurilor de apă, a bazinelor de stocare şi a staţiilor de tratare a apei

10. Modernizarea drumurilor comunale, forestiere şi a drumurilor de hotar.

Susţinerea – pe teritoriul comunei Moşna – a proiectelor Consiliului Judeţean Sibiu:

1. Modernizarea – de către Consiliul Judeţean Sibiu – a drumului judeţean DJ Mediaş – Bârghiş;

2. Construcţia Centurii ocolitoare a Municipiului Mediaş;

3. Construcţia unei piste de biciclete în zona de nord a judeţului Sibiu pe traseul Agîrbiciu – Şoala – Valea Viilor – Ighişu Nou – Moşna – Alma Vii –

Nemşa – Richiş – Biertan – Şaroşu pe Târnave – Dumbrăveni

Finanţarea lucrărilor pentru aceste obiective se va realiza din surse proprii şi atrase:

• din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu;

• din bugetul naţional, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi alte sume repartizate cu destinaţie specială (drumuri, sănătate,

asistenţă socială)

• accesarea de fonduri europene prin:

– Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

– Programul Operaţional Regional

– Programul Operaţional Sectorial de Mediu

– Programul Operaţional Sectorial pentru Transport

– Programul Operaţional Capital Uman